Kategorije
Kategorije koje napravite ovdje će biti prikazane kao stavke pod-menija javne nabavke. Da bi dokument bio prikazan na stranici određene kategorije potrebno ga je staviti u tu kategoriju koristeći padajuči meni koji se nalazi na detaljima dokumenta. Raspored kategoorija je moguće mjenjati tako što klikom miša povučete kategoriju i spustite je na željenu lokaciju.
Grupe
Raspored grupa i datoteka u grupama je moguće mjenjati tako što klikom miša povučete dokument ili grupu i spustite ih na željenu lokaciju.
Na padajućem meniju izabrati jednu od opcija
Ukoliko odaberete "Da" javna nabavka će biti prikazana u javnoj JSON datoteci
Nijedna kategorija nije pronađena Odabrati jednu od opcija ukoliko želite da se dokument pojavi na stranici kategorije
Primjer: Plan nabavki DP za 2017.- Prva izmjena Primjer: Odluka o izboru ponuđača za isporuku papira za 2016. godinu Primjer: Ugovor o ustupanju komunikacionih usluga i interneta za 2016. godinu
Nije obavezno, ali je korisno za određene zabilješke koje treba istaknuti
Na padajućem meniju izabrati jednu od opcija
Format datuma je DD.MM.GGGG.
Na padajućem meniju izabrati jednu od opcija
Format datuma je DD.MM.GGGG.
Unosi se šifra iz jedinstvenog rječnika nabavki
Unosi se iznos bez PDV-a (KM)
Unosi se brojčano (cijeli broj)
Unosi se skraćeni ili puni naziv ponuđača. Omogućen je unos više ponuđača
Unosi se iznos sa PDV-om (KM)
Unosi se puni ili skraćeni naziv dobavljača. Polje prihvata slovne i brojčane oznake
Potrebno je izabrati jednu od opcija Da ili Ne
Nije obavezno, ali je korisno za određene zabilješke koje treba istaknuti
Na padajućem meniju izabrati jednu od opcija
Unosi se naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci
Unosi se šifra iz jedinstvenog rječnika nabavki
Unosi se puni ili skraćeni naziv dobavljača sa mjestom registracije i ID brojem
Format datuma je DD.MM.GGGG.
Unosi se iznos sa PDV-om (KM)
Unosi se broj dana od dana potpisivanja ugovora
Unosi se broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN
Podrazumijevana postavka je NE, a ako je bilo izmjena ili aneksa treba postaviti na DA
Unosi se iznos sa PDV-om
Unosi se cijeli broj dana od dana potpisivanja ugovora
Nije obavezno, ali je korisno za određene zabilješke koje treba istaknuti
Na padajućem meniju izabrati jednu od opcija
Gdje je objavljeno obavještenje
Može se označiti jedna ili više ponuđenih mogućnosti. Nakon toga će se uz označeno mjesto pojaviti polje za unos teksta.

Primjer (za Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH ): 123-4-5-678-9-10/11
Primjer (za Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka): Sl. glasnik BIH 16/17
Primjer (za Naziv pisanog medija i datum kada je objavljena nabavka): Sarajevski list od 23.01.2017.
Primjer (URL za Link gdje je objavljena nabavka): www.stranica.ba/sadrzaj/nabavkaKS.html

Prilozi u PDF formatu
Prilozi se unose u PDF formatu, kao pojedinačni dokumenti (odluke, ugovori itd.). PDF treba biti optimiziran, znači male veličine odnosno kompresovan. Ovo nudi većina dostupnih skenera. Optimiziran PDF je okvirno veličine 50-100KB po stranici.
Trenutno nije dodana nijedna datoteka

Detalji

Da bi ste vidjeli detalje potrebno je odabrati željeni element iz menija na lijevoj strani.
Ukoliko nema elemenata potrebno je dodati grupu. To možete učiniti pritiskom da dugme "dodaj grupu" ispod.